ORGANISATIE

Informatie omtrent de organisatie, ontstaan en doelstellingen van Kansrijk.

Bij Kansrijk zijn ongeveer 35 organisaties betrokken, waarvan een meerder uit Helmond-west o.a sociale teams Helmond. Overleg vindt plaats tijdens de bijeenkomsten van de Kerngroep, die bestaat uit de vrijwilligers/uitvoerders, professionals van lichamelijke- en geestelijke gezondheid van jongeren en ouderen. Daarnaast is er met die organisaties die achter de voordeur komen een samenwerking ontstaan om tot oplossingen te komen. Tot slot willen we de buurtpreventieprojecten en de buurtverenigingen opnieuw leven in blazen. Eén tot 2-maal per jaar ontmoeten we elkaar bij netwerk lunches.
Kansrijk is een flexibele beweging die juist kansen ziet en aanpakt, zaken kunnen goed gaan, maar kunnen ook mislukken of een andere aanpak nodig hebben. Laat het ons weten zodat we het kunnen aanpassen.

Een tweede uitgangspunt is, dat het welzijn van het individu beperkt kan worden door vele factoren en dat deze factoren niet op zichzelf staan. Er is een onlosmakelijke samenhang.

“Kansrijk” is een flexibele beweging, die zich voor de zomer van 2021 niet vastlegt, maar juist kansen ziet en inbouwt, dat zaken goed kunnen gaan, maar ook kunnen mislukken of een andere aanpak nodig hebben.

ONTSTAAN

Bij de aanpak van “problemen” wordt vaak uitgegaan van organisaties en structuren, die van bovenaf bepalen hoe we tot oplossingen moeten komen. Eind 2017 ontstond de gedachte, dat het anders moet. Dat we uit moeten gaan van de mensen, die het betreft en van daaruit kijken hoe we door samenwerking kunnen komen tot een praktische aanpak, die leidt tot resultaat. Ook omdat men uit de eigen cocon durft te stappen en te reflecteren op het eigen functioneren om het beter, anders en samen te doen.

Vanaf mei 2018 zijn we vele gesprekken gaan voeren. Niet alleen met professionele organisaties, maar ook met organisaties uit de wijk. Deze gesprekken waren zeer positief en hebben geleid tot een productieve samenwerking tussen de vele partijen, die bij “Kansrijk” betrokken zijn.

Zoals aangegeven, wil “Kansrijk” vanuit de wijk kijken wat nodig is om het welzijn van individuele bewoners te verbeteren. Als basis gebruiken we de cijfers van de G.G.D. en natuurlijk de inbreng van de bewoners, de vele deelnemers en de vrijwilligers.

DOELSTELLING

Verbeteren welzijn wijkbewoners door kansen te creëren om mee te doen:

 •  Drempels over en weer wegnemen
 •  Uitgaan van vertrouwen
 •  Mensen ‘uitnodigen’ voor ontmoeting en te zorgen voor een warme overdracht.
 •  Samenhang binnen buurten en straten te bevorderen
 •  Nieuwe bewoners gevoel te geven dat ze welkom zijn
 •  Vrijwilligers en professionals betrekken
 •  Samen optrekken met de mensen die achter de voordeur komen
 •  Positief frame: bv. geen eenzaamheid maar gezelligheid

AANDACHTSPUNTEN

Aandachtspunten die gelden voor Helmond-West

 • Eenzaamheid en extreme eenzaamheid onder ouderen en jongeren.
 • Het in verhouding zeer grote aantal oudere mantelzorgers.
 • De geestelijke gezondheid, zowel van ouderen en jongeren, waarbij de suïcidale gedachtes van de laatste groep zeer verontrustend zijn.
 • Het gebrek aan zelfredzaamheid onder senioren.
 • De gezondheid wordt onder ouderen slechter ervaren, dan in de regio. Dit wordt onderstreept door meer chronische ziekten, lichamelijke beperkingen en door meer personen met een ernstig overgewicht.
 • Tot slot de groep jongeren en senioren, die sociaal buitenspel staan, omdat er te weinig financiële middelen zijn om de kosten te voldoen en “leefgeld” over te houden. Denk aan de “werkende armen”, de alleenstaande ouders met kinderen en te hoge lasten en de ouderen met alleen a.o.w.

UITGANGSPUNTEN

Onze aanpak gaat uit van vertrouwen, denken in mogelijkheden, wegnemen van drempels, bevorderen van sociale cohesie, een positieve blik, ontmoeten, zorgen voor een warme overdracht, empathische benadering, mensen het gevoel geven, dat ze welkom zijn, vrijwilligers en professionals betrekken en samen optrekken met de mensen, die achter de voordeur komen.